Er is steeds meer te doen over short-stay en Air-BnB situaties. Veel vastgoedeigenaren maken zich niet druk over het (al dan niet illegaal) onderverhuren van hun vastgoed door huurders. Maar is dat eigenlijk wel terecht?

Nee, luidt het antwoord hierop. Althans, niet als u zich als vastgoedeigenaar bewust ben van de risico’s die een dergelijke situatie met zich mee (kan) brengen.

Als vastgoedeigenaar bent u aansprakelijk voor al hetgeen er in uw pand plaatsheeft. Oftewel, als het pand gebruikt wordt in strijd met de bestemming hiervan, dan bent u als eigenaar hiervoor aansprakelijk, zelfs als u van dit strijdige gebruik niet eens op de hoogte was.

Een uitspraak die voor deze situatie als voorbeeld kan dienen is die van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2015:2970). In deze uitspraak speelde het volgende: Een pand in Amsterdam werd gebruikt voor illegaal logiesverblijf welke werd gefaciliteerd door de huurder.

De gemeente kwam er achter dat er in het pand dergelijke activiteiten plaatsvonden en als gevolg hiervan werd door de gemeente bestuursdwang toegepast. Echter, niet tegen de huurder van het pand (die immers het illegale logiesverblijf faciliteerde) maar tegen de eigenaar van het pand.

De eigenaar heeft voor dit illegale logiesverblijf flink in de buidel moeten tasten. Dit komt omdat zijn pand niet voldeed aan de (wettelijke) vereisten waaraan het zou moeten voldoen bij logiesverblijf, zoals bijvoorbeeld brandveiligheidsvereisten. Dat er hier sprake was van illegale logiesverblijf waarvan de eigenaar geen weet had, is voor het mogen toepassen van bestuursdwang door de gemeente, niet relevant.

Deze uitspraak is aldus een mooi voorbeeld van hoe u als eigenaar aansprakelijk kunt worden gesteld voor illegaal logiesverblijf, terwijl u van niets weet. Tegelijkertijd bevestigt het de noodzaak om uw vastgoed nauwlettend te blijven controleren.

Bovendien dient u zich goed te realiseren dat, wanneer u constateert dat uw pand in uw weerwil gebruikt wordt voor onderhuur of Air-BnB-gebruik, dit grote (financiële) consequenties voor u als pandeigenaar kan hebben.

Vragen over dit onderwerp of benieuwd hoe u een beter inzicht krijgt in wat er zich binnen uw vastgoed afspeelt? Mail ons gerust (visser@fishermanadvocaten.nl).

Comment