Op 1 juli 2012 is de nieuwe Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. In deze wet is onder andere bepaald dat de buitengerechtelijke incassokosten als een vastgesteld percentage van het verschuldigde bedrag worden berekend.

Iedere ondernemer moet zich aan deze regelgeving houden, tenzij u als business-to-business ondernemer andere voorwaarden rondom de incasso heeft vastgelegd in uw algemene voorwaarden en u deze algemene voorwaarden aan de andere contractspartij ter hand heeft gesteld (dat is een voorwaarde om de algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn).

In deze algemene voorwaarden kunt u onder andere de incassokosten en rentekosten omschrijven.

Is hierover niets in de algemene voorwaarden opgenomen, dan geldt de WIK.

Het is dus van groot belang om uw algemene voorwaarden goed op orde te hebben. Het kan geen kwaad deze nog eens op dit soort punten te laten nalopen.

Voor wie geldt de WIK?

De WIK geldt voor alle ondernemers. Als u zaken doet met particuliere klanten is deze wet bindend.

Met zakelijke klanten kunt u andere afspraken maken, daar gebruikt u bijvoorbeeld dan weer de algemene voorwaarden voor (zie hiervoor).

De WIK is ingevoerd om de consument te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten of verhogingen door middel van het rekenen van administratiekosten, dossierkosten, herinneringskosten, regelingskosten, enz.

Wanneer er met uw zakelijke klant geen andere afspraken gemaakt zijn, zullen de percentages worden gebruikt die ook op particulieren (lees: de WIK en zie verder de staffel in het onderstaande) van toepassing zijn.

Wat zijn precies de veranderingen door WIK?

U als ondernemer (voor zover u met particulieren zaken doet) kan zelf niet langer de hoogte van de incassokosten bepalen.

In de WIK is namelijk vastgelegd wat de minimale en maximale incassokosten zijn die een schuldeiser mag factureren bij rekeningen tot € 25.000,-.

Daarnaast omschrijft de WIK het incassotraject.

Na het overschrijden van de betalingstermijn dient u een schriftelijke aanmaning, de “14-dagen brief” te versturen waarin u de schuldenaar nogmaals in de gelegenheid stelt om binnen 14 dagen de vordering te voldoen.

Als de openstaande factuur niet binnen deze 14 dagen wordt betaald, mag u de factuur verhogen met incassokosten (Let op (!): U moet in de 14-dagen brief dan wel de hoogte van de kosten hebben genoemd).

Hoe ziet de incassoprocedure er dan uit?

1. Versturen factuur;

2. In gebreke stellen bij overtreding van de oorspronkelijke betalingstermijn;

3. Verzenden van de 14-dagen brief;

4. Aanmaning/brief versturen en incassokosten in rekening brengen en/of dagvaarden.

Hoeveel incassokosten mag je in rekening brengen?

Hoofdsom 

 Incassokosten

Over de eerste € 2.500,00:

 15% ( min. € 40,00)

Over de volgende € 2.500,00:

 10%

Over de volgende € 5.000,00:

 5%

Over de volgende € 190.000,00:

 1%

Alles boven de € 200.000,00:

 0,5% ( max. € 6.775,00)

Mag een schuldeiser afwijken van de WIK?

Ten aanzien van particulieren? Nee.

Ten aanzien van business to business? Ja, een en ander onder de voorwaarde dat dit tussen partijen is overeengekomen middels bijvoorbeeld de algemene voorwaarden of een andere (eerdere) overeenkomst tussen partijen.

Conclusie

Heeft u een vordering? Let er dan op, voor zover u aanspraak wil maken op de incassokosten, dat u zich houdt aan de vereisten als genoemd in de WIK.

Daarnaast: laat uw algemene voorwaarden eens checken. Daar kunt u nog het nodige mee “verdienen”.

Vragen?

Michel Visser (visser@fishermanadvocaten.nl)

Comment