ALGEMENE VOORWAARDEN FISHERMAN ADVOCATEN

1. Fisherman Advocaten (hierna: Fisherman) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Amsterdam. Onder Fisherman wordt onder deze voorwaarden verstaan de besloten vennootschap alsook de bestuurder en venn(o)ot(en), zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, en de overige aan Fisherman verbonden natuurlijke personen en/of rechtspersonen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen Fisherman en de opdrachtgever tot stand komt, op elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede op alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht verleent of namens welke aan Fisherman de opdracht is verleend tot het verrichten van werkzaamheden. Indien en voor zover een opdracht door of namens meerdere opdrachtgevers wordt verleend, zijn deze opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen jegens Fisherman.

3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Fisherman, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

4. De Opdrachtgever kan het honorarium voor de werkzaamheden van Fisherman op de volgende wijzen voldoen:

a. Door betaling van een vooraf overeengekomen vast tarief; Fisherman zal in dat geval op voorhand aan Opdrachtgever een offerte doen toekomen met het vaste tarief voor welke Fisherman de in de offerte omschreven werkzaamheden zal verrichten. Indien er meer en/of andere werkzaamheden verricht dan in de offerte is omschreven (meerwerk) vanwege een verzoek van de Opdrachtgever, onvoorziene ontwikkelingen, of omdat Fisherman het voor een behoorlijke uitoefening van de opdracht noodzakelijk acht, zal dit meerwerk aan Opdrachtgever worden gefactureerd op basis van de gewerkte uren tegen een door Fisherman vast te stellen uurtarief.

b. Door betaling van een honorarium dat wordt bepaald door de gewerkte uren van Fisherman te vermenigvuldigen met het uurtarief dat door Fisherman is vastgesteld.

c. Door een andere schriftelijk vastgelegde afspraak rondom het honorarium.

5. Naast het honorarium worden de voor het dossier benodigde kosten apart in rekening gebracht. Onder kosten wordt o.m. verstaan kosten voor het opvragen van documenten (uittreksels Handelsregisters, Kadastrale uittreksels, akten e.d.), kosten voor derden (deurwaarders, deskundigen e.d.), reiskosten, griffierechten en overige kosten.

Griffierechten en alle andere voornoemde kosten worden niet voorgeschoten door Fisherman, tenzij anders is afgesproken. Fisherman zal Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen indien Opdrachtgever griffierechten of andere kosten verschuldigd is alsmede Opdrachtgever informeren over de uiterste betalingstermijn. Opdrachtgever dient er dan voor zorg te dragen dat de kosten tijdig betaald worden. Indien Opdrachtgever de kosten via Fisherman wil betalen, zal Fisherman een voorschotfactuur sturen ten bedrage van de kosten en dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het bedrag van de kosten uiterlijk

4 werkdagen voor de uiterste betalingstermijn op de rekening van FIsherman is bijgeschreven.

Fisherman is niet aansprakelijk indien rechten van Opdrachtgever komen te vervallen en/of Opdrachtgever schade lijdt doordat Opdrachtgever de griffierechten of andere kosten niet (tijdig) rechtstreeks heeft voldaan of niet uiterlijk 4 dagen voor het verstrijken van de betalingstermijn aan Fisherman heeft voldaan.

6. Fisherman is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de Opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Tenzij anders is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende opdracht. Tevens is Fisherman gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van Opdrachtgever in de betreffende opdracht of in andere opdrachten.

7. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 7 dagen na factuurdatum, terwijl er voorts 2- wekelijks wordt gedeclareerd onder toezending van een (in beginsel) digitale factuur voorzien van een gespecificeerde opgave van de verrichte werkzaamheden.

8. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld en leidt alleen dan tot kwijting van Opdrachtgever indien deze door overmaking op een van de ten name van Fisherman gestelde bankrekeningen is geschied. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met vertragingsrente. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze betrekking hebben op werkzaamheden, voorschotten of verschotten, heeft Fisherman het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te betalen. Fisherman is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt vanwege voornoemde opschorting van werkzaamheden vanwege niet tijdige betaling.

9. Iedere aansprakelijkheid van Fisherman is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

10. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheids- verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot EUR 2.500,- of, indien het door Fisherman voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot het bedrag van dat honorarium met een maximum van EUR. 7.500,-.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen, indien zij niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Fisherman binnen 2 jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, en in ieder geval binnen 3 jaar na de laatst verzonden declaratie in verband met de betreffende opdracht.

12. De keuze van door Fisherman in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de

Opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Fisherman is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De Opdrachtgever machtigt hierbij Fisherman eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

13. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

14. Indien de Opdrachtgever de inhoud van de door Fisherman voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de Opdrachtgever jegens Fisherman gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. Daarnaast zal Opdrachtgever ervoor zorgdragen dat de derde deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt en zal Fisherman hiervan op de hoogte stellen.

15. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Fisherman bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van Opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

16. De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Fisherman is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.